Kế toán tổng hợp

Tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Điều 1….

Dec 15, 2018 | 0 comments Xem thêm...