Văn bản pháp luật

Công văn số 1547/TCT-KK

Công văn số 1547/TCT-KK ngày 13/4/2016 của Tổng cục Thuế v/v đôn đốc Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế TNDN theo quy định tại Luật Quản lý thuế    …

Jun 8, 2016 | 0 comments Xem thêm...

THÔNG TƯ 21/2016/TT-BTC

  THÔNG TƯ Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015…

Mar 8, 2016 | 0 comments Xem thêm...

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư…

Mar 4, 2016 | 0 comments Xem thêm...