Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Ngày đăng: 25/02/2019

Đối với việc kế toán quên chưa thực hiện kê khai hóa đơn GTGT trong kỳ thì sẽ đươc hiện bổ sung vào thời điểm nào và những lưu ý khi kê khai bổ sung là gì?

1. Kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót

Các văn bản pháp luật liên quan và trích dẫn cụ thể:

Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ b sung trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế ti trụ sở người nộp thuế.”

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013  “2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong t khai thuế và nộp đủ các chứng từ; tài liệu quy định trong h sơ khai thuế với cơ quan quản  thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 

Theo quy định trên, những hóa đơn đầu vào bỏ sót được quy định như sau:

 • Được kê khai bổ sung vào kỳ sau;
 • Được kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra tại DN;
 • Trường hợp phát hiện ra sai sót dẫn đến phát sinh số thuế GTGT phải nộp, kê toán có thể thực hiện kê khai bổ sung các hóa đơn bị bỏ sót trong kỳ vào kỳ kê khai sai để có thể làm giảm số thuế phải nôp hoặc không phải nộp thuế GTGT.

2.  Khai bổ sung hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã kiểm tra, thanh tra thuế

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“Khcơ quan thuế, cơ quan có thm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Như vậy: những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được kiểm tra, thanh tra, vẫn được kê khai bổ sung nếu:

 • Phát hiện những sai sót mới;
 • Nguyên nhân sai sót phù hợp với việc kê khai bổ sung.

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN