Quy trình dịch vụ

Ngày đăng: 12/09/2015

Quy trình dịch vụ kiểm toán tại IAC

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phong cách dịch vụ, gia tăng lợi ích, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, do đó quy trình kiểm toán IAC luôn được thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng. Quy trình kiểm toán IAC đảm bảo các tiêu chí sau

1. Tập trung vào rủi ro

         Chúng tôi sẽ chú trọng hơn vào những lĩnh vực chịu nhiều rủi ro trong hoạt động của Quý khách hàng vàquy-trinh-dich-vu sẽ không phí thời gian vào những lĩnh vực ít trọng yếu hơn. Mọi vấn đề đều được xác định và giải quyết nhanh chóng. Phương pháp này đảm bảo rằng công tác kiểm toán được tiến hành hiệu quả và công việc được hoàn thành đúng thời gian.

2. Nâng cao tính hiệu quả quản lý

          Cùng với quá trình kiểm toán chúng tôi còn đưa ra các ý kiến tư vấn. Mọi hoạt động tư vấn của chúng tôi đều hướng vào mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý của Qúy khách hàng dựa trên triết lý giúp Qúy khách hàng tối thiểu hóa thời gian và chi phí liên quan tới việc duy trì hệ thống kế toán và thuế trong khi vẫn đạt được kết quả đầu ra mong đợi.

Dựa trên các đặc điểm này, công việc kiểm toán của chúng tôi bao gồm các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1:

Lập kế hoạch kiểm toán

– Họp với Ban giám đốc, phòng Tài chính kế toán và Ban Kiểm soát
– Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chung cho nhóm kiểm toán
– Họp tóm lược đội kiểm toán
– Lập kế hoạch kiểm toán thực địa.
– Lập Biên bản kế hoạch kiểm toán
– Lên Chương trình kiểm toán cho việc ghi chép và kiểm soát các thủ tục kiểm toán
– Chuẩn bị và gửi bảng liệt kê các thông tin yêu cầu cần thiết cho Công ty.
Giai đoạn 2:

Thống nhất chiến lược

Thảo luận phương pháp tiếp cận kiểm toán với Qúy khách hàng và nhờ cách này, Qúy khách hàng sẽ có cơ hội góp ý kiến cho quá trình xây dựng chiến lược và đảm bảo rằng mọi vấn đề mà Qúy khách hàng quan tâm đều được đề cập tới.
Giai đoạn 3:

Thực hiện kiểm toán

– Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
– Thực hiện các chương tình, chiến lược kiểm toán đã thống nhất
– Soát xét rủi ro thuế trong phạm vi kiểm toán
Giai đoạn 4:

Phát hành báo cáo kiểm toán

– Thảo luận vấn đề phát sinh và khuyến nghị với những người có liên quan, nếu được coi là trọng yếu, sẽ được báo cáo tới Ban Giám đốc.
– Trình tới ban Giám đốc Qúy khách hàng một Thư quản lý, tóm tắt các vấn đề tồn tại và rủi ro tiềm tang của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán và thuế. Đưa ra các nhận xét và tư vấn phương hướng giải quyết vấn đề.
– Gửi khách hàng báo cáo kiểm toán dự thảo và họp với khách hàng để thống nhất các kết quả kiểm toán.
– Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

 


 

Quy trình dịch vụ kế toán tại IAC

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phong cách dịch vụ, gia tăng lợi ích, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, do đó quy trình dịch vụ kế toán tại  IAC luôn được thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng.

ke-toan-theo-yeu-cau-3

Tiếp nhận khách hàng mới 1. Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán.
Tìm hiểu khách hàng và mở cơ sở dữ liệu 2. Tìm hiểu khách hàng, nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ, tư vấn về tính hợp lí của các nghiệp vụ kế toán phát sinh cũng như tư vấn tối ưu thuế cho doanh nghiệp;
3. Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng;
4. Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
5. Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý);
6. Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý;
Thực hiện ghi sổ và Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn 5S 7. Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán;
8. Lập và in sổ kế toán, hoàn chỉnh và in các loại chứng từ theo quy định;
9. Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán;
10. Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
11. Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh
Khóa sổ, quyết toán và in ấn sổ sách 12. Khóa sổ, quyết toán và in ấn sổ sách
– Lập báo cáo tài chính;
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
– In sổ sách kế toán

IAC – Cam kết thực hiện đúng, chính xác theo quy trình dịch vụ.